ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Het plaatsen van een bestelling impliceert dat onze klant integraal de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden onderschrijft en als bindend voor beide partijen erkent.


Onderhavige voorwaarden regelen elke koop-verkoop tussen partijen aangegaan, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijk vastgestelde en door beide partijen voor akkoord tegengetekende bedingen. Zulks impliceert dat onze klant erkent dat de voorwaarden, eventueel voorkomend op zijn bestelbons, in de contractuele relatie tussen partijen geen toepassing vinden, zulks impliceert evenzeer dat feitelijke afwijkingen van onderhavige verkoopsvoorwaarden – zelfs herhaalde die zonder protest van WELL STRALER zijn gebleven – dienen aangezien als een loutere tegemoetkoming van WELL STRALER, waarop deze kan terugkomen of waaraan ze op elke ogenblik een einde kan stellen. Een handelswijze, in strijd met deze verkoopsvoorwaarden, zelf zo zij meermaals moest geschieden, rechtigt de koper dienvolgens niet zich daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geenszins van verworven recht.

Bestellingen via vertegenwoordigers van WELL STRALER kunnen slechts bindend worden beschouwd voor WELL STRALER, na schriftelijke bevestiging van harentwege. Zelfs in geval van schriftelijke bevestiging behoudt WELL STRALER zich het recht voor, in geval van insolventie of van dreigende insolventie of zelfs van loutere geruchten daaromtrent de koopverkoop te ontbinden, zonder schadevergoeding ten hare laste. In voorkomend geval kan zij ook eisen, op elke moment, dat een voldoende waarborgsom wordt gedeponeerd, ter betaling door de klant van de levering door WELL STRALER te doen.

De verkochte goederen blijven eigendom van WELL STRALER zolang de koper de verschuldigde koopsom niet volledig heeft voldaan, zelfs indien de geleverde goederen mochten zijn verwerkt; in voorkomend geval gaat het eigendomsrecht van WELL STRALER over op de verwerkte producten.

Aanduidingen op catalogi, folders en tarieven, zijn niet bindend. Alle gegevens daarop voorkomend kunnen op elk moment door WELL STRALER worden gewijzigd en aangepast.

De goederen zijn verkocht, afgeleverd en aanvaard in de magazijnen van WELL STRALER, zelf zo de goederen verzonden worden franco, f.o.b. of c.i.f., reizen ze steeds op risico van de koper.

Zo WELL STRALER wenst gebruik te maken van haar eigendomsvoorbehoud, waartoe zij is gerechtigd in geval van niet-betaling op de vervaldag van de facturen, dan is zij gerechtigd voor de terugbetaling van haar goederen een bedrag aan te rekenen, forfaitair van 20% van de factuurprijs van de teruggehaalde goederen, inclusief B.T.W.

Leveringstermijnen worden gestipuleerd ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis vanwege WELL STRALER; bij gebreke aan naleving door WELL STRALER is de klant geenszins gerechtigd op schadevergoeding; in voorkomend geval kan de klant evenmin de beslissing annuleren, behoudens excessieve vertraging. In geval van overmacht is de verkoper van iedere verbintenis ontslagen. Als overmacht worden beschouwd : algemene/gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, onlusten, oproer, ongevallen, machinebreuk, vorst, besmettelijke ziekte, uitzonderlijke overstromingen, brand en ander bij haarzelf of bij één of meerdere van haar leveranciers.

Bestellingen die moeten worden afgenomen in de magazijnen van WELL STRALER dienen stipt op de daartoe gestelde datum te worden afgehaald; bij gebreke aan afhaling en aan aangetekende inmorastelling daartoe, die gedurende 5 dagen zonder gevolg is gebleven is WELL STRALER gerechtigd ofwel de koop-verkoop ontbonden te verklaren ten nadele van de koper met schadevergoeding bepaald op 20% van het totaal factuurbedrag, inclusief de B.T.W. of anders de goederen op kosten van de koper te versturen aan zijn adres.

Alle klachten betrekkelijk de niet-conformiteit van de geleverde goederen/factuur dienen -om geldig te zijn- geformuleerd te worden binnen de 8 dagen, te rekenen vanaf de levering of vanaf de toezending van de factuur. Klachten omtrent de hoeveelheid moeten op het ogenblik van de aflevering worden geformuleerd. Klachten wegens verborgen gebreken dienen voor de klant formeel per aangetekend schrijven ter kennis gebracht binnen de 8 dagen van de ontdekking der gebreken. Reeds verwerkte goederen kunnen onder geen enkele voorwaarde voorwerp uitmaken van klachten wegens niet-conformiteit.

Bij gegrond bevonden klacht is de aansprakelijkheid van WELL STRALER beperkt tot het vervangen van de niet-overeenstemmende goederen, met uitsluiting van enige schadevergoeding. De koper zal -zo nodig- WELL STRALER vrijwaren voor alle vorderingen van onderverkrijgers of derden, al dan niet gegrond op de burgerlijke aansprakelijkheid.

Alle betalingen dienen contant te geschieden ter zetel van WELL STRALER of op haar bankrekening. Bij gebreke aan betaling binnen de 10 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder inmorastelling een moratoire intrest verschuldigd van 1% per maand.

Iedere begonnen maand telt voor de ganse maand. Het trekken van wisselbrieven impliceert geen schuldvernieuwing, derwijze dat elke op de hierboven en hierna bedongen voorwaarden verder geldt.

Wisselbrieven worden als in betalinggeving aanvaard door WELL STRALER , mits zij geaccepteerd, gedomicilieerd en voor aval door een derde solvente persoon zijn getekend voor rekening van de betrokkene; de kosten van verdiscontering, waarbij de vervaldag uiterlijk op 3 maand wordt gesteld, zijn ten laste van de koper.

Bij niet-betaling is na verloop van 1 maand -afgezien het hiervoren gestelde- van rechtswege en zonder inmorastelling de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12% op het verschuldigde bedrag of saldo.

Een aanmaning in betaling, die van de kant van de koper zonder gevolg is gebleven, brengt van rechtswege en zonder inmorastelling de opeisbaarheid mede van alle facturen, afgezien dat voorafgaande termijnen werden bedongen- onafgezien hiervoor en in betaling wisselbrieven werden aanvaard door WELL STRALER.

Voor alle betwistingen zijn de Rechtbanken en Vredegerechten van het rechtsgebied van de verkoper bevoegd; zo de verkoper het echter verkiest kan hij dagvaarden voor de territoriaal bevoegde rechtbank, conform de regels van het Gerechtelijk Wetboek.

Behoudens schriftelijk akkoord, aanvaarden wij geen afhouding van korting voor contante betaling.

Voor wat betreft vennootschappen is het zo dat de besteller -fysische persoon- mede solidair en ondeelbaar is gebonden met de koper-debitrice als mede-schuldenaar.